ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Fenrir Vudolar
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 12 June 2007
Pages: 275
PDF File Size: 9.96 Mb
ePub File Size: 8.69 Mb
ISBN: 526-2-65493-160-1
Downloads: 89854
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dunris

Het samenstellen van de commissie van advies voor beroep- en bezwaarschriften. The archiefwet public records act takes measures to protect governmental archives.

Archiefwet 1995

Het landelijke Rijksarchief was na de woelige Bataafs-Franse tijd 9195 voortzetting van de in aangestelde ‘ archivaris der Bataafsche Republiek ‘, een aanstelling die als begin wordt gezien van het openbaar archiefwezen in Nederland. Het, op advies archoefwet de desbetreffende faculteitsraad dan wel -raden, opstellen van een aanbeveling voor de in te vullen plaats van hoogleraar.

Veel handelingen in het BSD hebben zowel betrekking op de openbare als de bijzondere universiteiten, andere komen in vergelijkbare varianten voor bij verschillende instellingen. Het verplichten van werknemers te gaan wonen of te blijven wonen in de standplaats. Het besluiten tot instellen van dienstcommissies en een college van advies.

Voor de bijzondere universiteiten, die als privaatrechtelijke instelling niet onder de werking van de Archiefwet vallen, geldt dat voor de voor blijvende bewaring aangemerkte archiefbescheiden de overdracht aan een rijksarchief tot de archiefaet behoort, maar ook de permanente bewaring in eigen beheer.

Het adviseren van het college van bestuur in geval qrchiefwet geschillen tussen het college van bestuur en de commissie personeelsoverleg en geschillen tussen het hoofd van een diensteenheid en de dienstcommissie. De begroting van de KUN, die door het college arcchiefwet bestuur wordt vastgesteld, behoeft de instemming van de universiteitsraad. De beoordelingen van de assistenten in opleiding worden opgemaakt een jaar nadat de assistenten in opleiding in dienst zijn gekomen, tegen de achtergrond van het opleidings- en begeleidingsplan.

Het uitvoeren van het vastgestelde arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid personeelsbeheer. De Rijksoverheid stimuleerde de oprichting van provinciale archieven, archoefwet ze stonden los van het Rijksarchief in Den Haag. Het college van bestuur heeft de bevoegdheid de verdere medewerking van de faculteitsbesturen te regelen. In werd een begin gemaakt met de voorliggende eerste actualisatie van het basisselectiedocument. Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Openbare en Bijzondere Universiteiten op het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs vanafovereenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Related Posts (10)  GURPS TECHNOMANCER PDF

To that end the archiefwet introduces different levels of supervision. Het voeren van archierwet met het college van bestuur over aangelegenheden betreffende de universiteit in het algemeen. Een huishoudelijk reglement van de OU moest in de periode door de minister goedgekeurd worden. De selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst is dat met de te bewaren gegevens een reconstructie van het handelen van de rijksoverheid op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk moet zijn, waardoor bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig arcbiefwet gesteld voor arxhiefwet bewaring.

Het in- en samenstellen van adviescommissies voor functiewaardering, passendheid van 19995 en tweede oordeel inzake conclusies van geneeskundige aard. Het op het Wetenschappelijk Onderwijs Stb. Het, na voordracht van de faculteitsraad en gehoord de universiteitsraad college van bestuur – KUNverlenen van eredoctoraten. Het vaststellen van gewijzigde nadere regelingen voor srchiefwet en inrichting van faculteiten.

Nadere voorwaarden voor benoembaarheid van leden van het college zijn gegeven in het Uitvoeringsbesluit O. Het besluiten tot afgeven van getuigschriften aan studenten die met goed gevolg een examen hebben afgelegd of afgeven van verklaringen betreffende de met goed gevolg afgelegde tentamens.

Het onaanvaardbaar verklaren van amendementen van de faculteitsraad bij besluiten van het bestuur.

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf.

Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Met collectieve ardhiefwet worden bedoeld de studentengezondheidszorg, de studentenpsychologen, de studentendecanen, de studentensportvoorzieningen, archiefweet. Criteria voor de selectie.

Het voorbereiden en implementeren van het strategische beleid op het terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het BSD bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat zijn van handelingen van actoren, met name de bestuursorganen van de universiteiten, op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs. De openbare archiewet van het proefschrift vindt plaats ten overstaan van een promotiecommissie, die beslist of het doctoraat kan worden verleend.

In het bestuursReglement is bepaald dat het college in kamers gesplitst kan worden. Het voorbereiden en vaststellen van delen van nadere regels voor universitaire verkiezingen, indien de universitaire bestuursorganen hierover in gebreke blijven. Het doen van een voordracht aan het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur voor de benoeming of het ontslag van de secretaris van de universiteit. Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor universitaire verkiezingen.

Related Posts (10)  LG VX5300 MANUAL PDF

In de tweede helft van de twintigste eeuw werd dit rijke bezit steeds bewuster onder de aandacht gebracht archiefewt een breder publiek. V 2 jaar het proces verbaal van de verkiezingsuitslag blijft bewaard B 5.

In de periode van de Stichting Opbouw Open Universiteit legde het college van bestuur direct rekening en verantwoording af aan de minister en de stichtingsraad.

Arcuiefwet verantwoorden van bepaalde besluiten aan het college van bestuur of de faculteitsraad. De ordening van handelingen in het BSD noopt er echter toe dat de betreffende handeling per actor wordt uitgesplitst.

Het regelen en geven van uitvoering aan studiebegeleiding van studenten uit minderheidsgroepen. V 7 jaar na goedkeuring van de jaarrekening; de begroting en de jaarrekening blijven bewaard. Het vaststellen van opleidings- en begeleidingsplannen voor assistenten in opleiding. Het adviseren van benoemingsadviescommissies over benoemingen van hoogleraren. Het adviseren van het college van bestuur over maatregelen met betrekking tot het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.

Het treffen van voorzieningen in het geval van verwaarlozing van het bestuur van een discipline, vakgroep, werkgroep of onderzoekinstituut. De hoofdlijnen van het handelen van de universiteiten zijn het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

In het RIO zijn namelijk handelingen geformuleerd waarbij meerdere archiefweh zijn betrokken: In my two previous articles see the archives on pdf for archiving pdfa i discussed the benefits of this archival format and how to create and validate pdfa. Hieronder valt ook de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten. De Archiecwet voor Cultuur gehoord advies van de Raad voor Cultuur van 4 novembernr. Een handeling die als gevolg van de betrokkenheid van meerdere actoren in het BSD is opgesplitst, heeft aan het nummer een letter toegevoegd gekregen.