Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Sataur Nisida
Country: Togo
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 10 June 2011
Pages: 350
PDF File Size: 12.85 Mb
ePub File Size: 16.85 Mb
ISBN: 691-5-17484-448-5
Downloads: 61757
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozilkree

Als bij de interne controle achteraf fouten worden geconstateerd dan worden deze altijd gecorrigeerd.

De wijze waarop dit gebeurt kan verschillen per vertegenwoordiger. Gespecialiseerde douane-expediteurs krijgen een deel van hun opdrachten van logistiek dienstverleners. Deze gevallen moeten vormvrij worden vastgelegd. De interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op:. De verklaring zal door de vertegenwoordigde zelf moeten gegeven.

2.00.00 Vertegenwoordiging bij de Douane

Naar boven Duidelijke werkinstructies Het moet duidelijk zijn voor de medewerkers hoe te dkuane als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van een klant, de benodigde informatie niet beschikbaar is, er twijfel bestaat over de hhandboek van de aangeleverde gegevens, welke informatie vastgelegd moet worden, hoe te handelen in bepaalde gevallen, etc.

In sommige gevallen wordt er een eenmalige machtiging afgegeven, er is dan ook sprake van een eenmalige opdracht tot aangifte. De vertegenwoordiger moet hierop alert zijn en procedures hebben om dergelijke transacties intern te melden.

Hoe wordt de status van de aangifte bewaakt 5. Bij steekproeven worden periodiek wekelijks of maandelijks willekeurige aangiften opnieuw beoordeeld door een medewerker van de organisatie die voldoende kennisniveau heeft.

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om jaarlijks door middel van een steekproef een deel van het bestand opnieuw te bekijken. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan verklaringen dat de aangifte wel of niet betrekking heeft op dual use goederen, honden- dousne kattenbont, exotische dieren en planten, afval, goederen waarvoor een BTI is afgegeven, etc.

Related Posts (10)  BEAUMARCHAIS LE BARBIER DE SEVILLE PDF

Introduction

Zowel in de vastlegging van de interne controle als in het betreffende aangiftedossier moet hierover informatie terug te vinden zijn. Bij hnadboek zal diepgaander onderzoek moeten worden gedaan. Daarom is het van belang dat maatregelen worden genomen om fouten te voorkomen, op te sporen en recht te zetten nog voordat de aangifte wordt ingediend.

U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien. Bij een kleinere of beginnende vertegenwoordiger zal dit percentage juist hoger moeten liggen. Hierdoor kan vastgesteld worden of het systeem werkt en naar aanleiding daarvan kunnen verbeter maatregelen genomen worden. Het verstrekken van de juiste informatie door de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever kan door interne procedures worden bevorderd. Van een douanevertegenwoordiger mag worden verwacht, afhankelijk van de omvang van de onderneming, de omvang van de activiteiten en het soort activiteiten, dat er een mix bestaat van steekproefcontroles en risicogerichte controles.

Daartoe moeten er werkinstructies zijn opgesteld. Hierdoor is de opdrachtgever tot het doen van aangifte niet altijd diegene die wordt vertegenwoordigd veelal de aangever in juridische zin, bijv.

Ook kunnen er specifieke afspraken tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde worden gemaakt over de wijze waarop de opdracht tot aangifte wordt verstrekt. Ook zou naar het aantal bevindingen in relatie tot het type klant gekeken kunnen worden binnenlandse of buitenlandse klant; opdrachtgever is tevens vertegenwoordigde of opdracht niet rechtstreeks verkregen etc. Ook kan indien mogelijk bij het aannemen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever voorafgaand een verklaring afgegeven worden.

Voor de eisen die aan de machtiging gesteld worden zie Handboek Douane 2.

Besloten is om een nadere toelichting te geven op het AEO-criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWUen met name de eisen die worden gesteld aan de administratie en de administratieve organisatie en interne beheersing art 25, lid 1, onder a en f, UVo. Ook komt het voor dat de logistiek dienstverlener een douane-expediteur machtigt om de douane-aangiften voor haar te verzorgen.

Related Posts (10)  DANFOSS AMV 435 PDF

De douanevertegenwoordiger maakt gebruik van aangiftesoftware die aangeschaft wordt bij een betrouwbare software leverancier of bouwt de aangiftesoftware zelf of laat die speciaal bouwen.

Van de in dit hoofdstuk beschreven werkzaamheden van de douanevertegenwoordiger moeten vastleggingen zijn, aangifte-bescheiden moeten bewaard worden.

Handboek douane en internationale handel – Fernand Rutten, Anne Serneels – Google Books

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van:. De resultaten van de interne controles moeten periodiek geanalyseerd worden monitoring en naar aanleiding van die analyse moet zo nodig actie worden ondernomen. De douanevertegenwoordiger is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte art 15, lid 2, DWU.

Naar boven Goede werking aangiftesoftware. Originele certificaten zijn documenten met een fysiek waarmerk, zoals een stempel, van een douaneorganisatie of andere organisaties zoals kamers van koophandel.

De vereisten aan de administratie zijn afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten. De aanpassingen naar aanleiding van de monitoring moeten inzichtelijk kunnen worden gemaakt aan de Douane, zodat zichtbaar wordt dat opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten van de monitoring en dat het management erbij betrokken is.

De software zal actueel gehouden moeten worden en er zullen in het kader van onderhoud regelmatig controles uitgevoerd moeten worden op de juiste werking. Bijvoorbeeld type fouten door tijdsdruk. Medewerkers moeten met hun vragen terecht kunnen bij meer ervaren medewerkers. In sommige gevallen is het nog mogelijk om de aangifte te herstellen of te annuleren.

Dit geldt niet alleen voor het daadwerkelijk doen van de aangifte maar ook voor de klant- en opdrachtacceptatie en voor de uitvoering van de interne controles.